- Contact

contactformulier

Gebruik dit formulier als u meer informatie wil of om een afspraak voor een behandeling aan te vragen

Met dit contactformulier kunt u aanvullende informatievragen, maar ook een aanvraag doen voor een behandeling. Vul het formulier zo duidelijk en compleet mogelijk in.

Telefoonnummer

Een telefoonnummer is niet verplicht. Maar wel handig als ik even met u moet overleggen. Als u op bepaalde tijden gebeld wilt worden, vermeld dat dan bij ‘Vraag/Verzoek/Afspraak aanvragen’.

Afspraak aanvragen voor behandeling

Als u een afspraak wilt inplannen vul dan hieronder bij ‘Vraag/Verzoek/Afspraak aanvragen’ ook in:

  • De soort behandeling die u wenst
  • De tijd die u het liefst zou willen, maar ook 1 of 2 alternatieven

Ik zal uw bericht zo snel mogelijk in behandeling nemen! 

contactformulier

Naam *
Geslacht
Adres
Postcode
Plaats
Emailadres *
Telefoonnummer
Vraag/Verzoek/Afspraak aanvragen *

Algemene voorwaarden & privacy statement Pedicurepraktijk Madi Koman

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk Madi Koman en een cliënt waarop Pedicurepraktijk Madi Koman deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Pedicurepraktijk Madi Koman zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Conform de eisen die gesteld zijn via Provoet en het Kwaliteit Register Pedicures(KRP) https://www.provoet.nl/pages/53/Keten/Zorgverzekeraars/KwaliteitsRegister-voor-pedicures/KwaliteitsRegister-voor-pedicures.html

3. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, per sms, Whatsapp, E-mail of via de website worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Pedicurepraktijk Madi Koman door te geven. De afmelding kan telefonisch, per sms, Whatsapp of per e-mail geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Pedicurepraktijk Madi Koman de gehele behandeling voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Pedicurepraktijk Madi Koman de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken behandeling berekenen. Dit ter voorkoming van een overlappende tijd van een aansluitende afspraak met een andere cliënt.

Bij verhindering van de afspraak door Pedicurepraktijk Madi Koman dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te worden doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt en tussen beide partijen wordt overeen gekomen.

4. Tarieven en betaling

Pedicurepraktijk Madi Koman vermeldt al haar tarieven van behandelingen op de website van de praktijk en op een goed zichtbare plaats in de praktijk ruimte. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw en met voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Pedicurepraktijk Madi Koman op het rekeningnummer NL46 RABO 0302 326 90 onder vermelding van het volledige factuur nummer . Als de factuur na 14 dagen niet is voldaan zal Pedicurepraktijk Madi Koman een herinnering factuur sturen. Indien de herinneringsfactuur niet betaald is binnen 14 werkdagen zal Pedicurepraktijk Madi Koman € 5,00 administratie kosten in rekening brengen tenzij anders is overeengekomen.

Betaling in termijnen is niet mogelijk.

5. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Pedicurepraktijk Madi Koman. De persoonlijke gegevens worden door Pedicurepraktijk Madi Koman opgenomen in een geautomatiseerd systeem (PodoFile) wat op de laptop van de Pedicure praktijen Madi Koman is geïnstalleerd en beveiligd met een wachtwoord en wordt behandelt volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals podotherapeut, huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

De wet AVG verklaring vindt u onderaan deze algemene voorwaarden. Bij het maken van een afspraak gaat u ook automatisch akkoord met deze regels. Tevens zult u gevraagd worden deze AVG verklaring te ondertekenen.

6. Geheimhouding

Pedicurepraktijk Madi Koman is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling en alle zaken die naar de betreffende persoon kunnen leiden.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak deze gegevens worden opgevraagd en als Pedicurepraktij Madi Koman verplicht wordt deze vertrouwelijke informatie te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Pedicurepraktijk Madi Koman kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding of schade ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van behandeladviezen.

Pedicurepraktijk Madi Koman is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Pedicurepraktijk Madi Koman.

Diefstal wordt door Pedicurepraktijk Madi Koman gemeld bij de politie.

9. Garantie

Pedicurepraktijk Madi Koman geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

* de behandeling te lang uitgesteld is geweest door de cliënt waardoor de oorzaak niet in een keer verholpen kan worden.

10. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk of per e-mail worden gemeld aan Pedicurepraktijk Madi Koman. Pedicurepraktijk Madi Koman dient de cliënt binnen zeven dagen, na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicurepraktijk Madi Koman de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Pedicurepraktijk Madi Koman en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie van Provoet. https://www.provoet.nl/pages/152/consumenten/De- Pedicure/klachten/Klachten.html

De cliënt zal de klachten niet delen op sociale media.

11. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure praktijk Madi Koman het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen, zonder opgaaf van redenen. De (deels) gegeven behandeling dient volledig betaald te worden.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicurepraktijk Madi Koman en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Toestemming privacy beleid persoonsgegevens ("AVG")

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens.

2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens, toestemming. Tijdens het eerste consult geeft de cliënt Pedicurepraktijk Madi Koman schriftelijk toestemming om de volgende gegevens in het geautomatiseerde patiëntenbestand (PodoFile) vast te leggen;

X Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn N.A.W.-gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige , podotherapeut en collega pedicure in geval van het overnemen van een cliënt.

X Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn BSN-nummer en verzekeringsgegevens met betrekking tot verstrekking van gegevens bij doorverwijzing naar een podotherapeut, huisarts of medische specialist.

X Ik geef toestemming voor het opnemen en noteren van mijn voetklachten op een digitale voetenkaart (PodoFile) voor het goed kunnen uitvoeren van de

behandeling / verzorging van mijn voetproble(e)m(en). Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.

X Ik geef toestemming voor het vastleggen van mijn medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.

X Ik geef toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto`s van mijn voetprobleem met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of verwijzing naar andere (medische) disciplines.

De cliënt heeft ten allen tijde het recht de hiervoor aangekruiste toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken. Pedicurepraktijk Madi Koman zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening.

NOTE;

Het niet mogen opslaan van de persoonsgebonden gegevens en behandelverslagen kunnen gevolgen hebben voor de kwaliteit van de behandelingen!

Ondertekend te Bruchem Datum: - -

 Naam Cliënt                                                              Handtekening Cliënt   

……………………..                                                     ……………………..